Súhlas s používaním cookies | Aby naša stránka fungovala, potrebujeme používať tzv. cookies. Nevyhnutné cookies používať musíme, ale budeme radiť, ak nám dáte súhlas aj na používanie analytických cookies. Viac informácií o cookies...

Štatút spotrebiteľskej súťaže

Súťaž o redizajn verejného priestoru pomocu produktov Annie Sloan

Štatút spotrebiteľskej súťaže (ďalej len Štatút) upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: NaVidieku.sk s.r.o.
Sídlo: Kadnárova 62, 831 53 Bratislava
IČO: 47700203

Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Mestkom súde Bratislava III, oddiel Sro, Vložka číslo: 97909/B zo dňa 12.3.2014

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 15.3.2023 do 31.10.2023.
Súťažné projekty môžete zasielať na emailovú adresu sutaz@anniesloan.sk do 31.8.2023.
Vybrané projekty budú zverejnené na webovej stránke vymaľujte svoju komunitu.
Hlasovanie za projekty bude možné na webovej stránke vymaľujte svoju komunitu od 15.9.2023. do 31.10.2023.
Určenie víťazov prebehne najneskôr 15.11.2023
Na termíne samotnej realizácie redizajnu víťazného projektu sa dohodneme už individuálne s víťazom. Predbežný termín realizácie je naplánovaný na November 2023.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť subjekty prevádzkujúce neziskovú činnosť zameranú napr. na starostlivosť o deti, starostlivosť o seniorov, starostlivosť o ľudí zo znevýhodneného sociálneho prostredia a pod., hlavne teda
- fyzické osoby (ďalej ako „FO“) spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu staršie ako 16 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky
- neziskové organizácie a združenia
- zariadenia pre seniorov, reedukačné zariadenia, domovy sociálnych služieb
- podnikateľské subjekty prevádzkujúce Chránenú dielňu (ďalej ako "súťažiaci“ alebo „účastník súťaže")

Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže poslal prihlášku svojho projektu na emailovú adresu sutaz@anniesloan.sk najneskôr do 31.8.2023
V prihláške je potrebné uviesť tieto údaje:
- identifikátor účastníka súťaže (názov neziskovky alebo združenia) a údaje kontaktnej osoby (celé meno, adresu, telefón, email, adresu webového sídla)
- adresu, kde sa nominovaný priestor nachádza
- predstavenie projektu (čo robíte, pre koho to robíte, história)
- popis prečo ho máme vybrať
- aspoň 3 fotografie priestoru
- aspoň 1 fotografiu budovy

Organizátor súťaže zo zaslaných projektov následne vyberie finálové projekty (ďalej len. "finálové projekty"), ktoré postúpia do verejného hlasovania. Pri výbere bude zohľadňovať hlavne spoločenský prínos daného priestoru pre komunitu, možnosti organizátora pri redizajne a región v ktorom sa nachádza.

Finálové projekty budú zverejnené na stránke vymaľujte svoju komunitu. O zaradení medzi finálové projekty bude účastník informovaný emailom.

Projekty, ktoré nebudú nominované medzi finálové projekty nebudú zverejnené.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo projekt do súťaže nezaradiť bez uvedenia dôvodu.

Účastník súťaže odoslaním svojho projektu udeľuje Oranizátorovi právo zverejniť fotografie a popis projektu na stránkach www.anniesloan.sk a ich použitie (aj opakované) na prezentáciu aj na iných internetových kanáloch ako napr. facebook alebo instagram alebo iná webová stránka. Tento súhlas udeľuje Účastník súťaže na dobu neurčitú.

Účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že má vysporiadané autorské práva k zaslaným fotografiám, logám a textom.

Výhra
Projekty usporiadame podľa počtu získaných hlasov zostupne (od najvyššieho počtu hlasov po najnižší) a projekt, ktorý získa najviac hlasov bude určený ako víťaz. V prípade rovnosti počtu hlasov rozhodne o konečnom poradí žrebovanie.

Víťazný projekt získa od organizátora súťaže produkty značky Annie Sloan (farby, štetce, šablóny a pod. potrebné na redizajn), návrh redizajnu a odbornú spoluprácu pri redizajne prihláseného priestoru. Zo strany súťažiaceho bude potrebné zabezpečiť súčinnosť a dobrovoľníkov, ktorí s vykonaním prác pomôžu.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Všetky prijaté a nominované projekty budú zverejnené na stránke vymaľujte svoju komunitu, kde za nich bude možné hlasovať. Hlasovania sa môže zúčastník každý návštevník stránky vymaľujte svoju komunitu a to tak, že v detaile projektu klikne na tlačidlo "Hlasovať za projekt!". Hlasovať je možné aj za viac projektov, avšak jednému projektu môže návštevník stránky odovzdať iba jeden hlas.

Jedinečnosť hlasovania je zabezpečená technickou kontrolou jedinečnosti IP adresy internetového pripojenia a zariadenia, z ktorého sa hlasuje. Toto určenie jedinečnosti nemusí byt za všetkých podmienok vyhodnotené správne. Hlasovanie, ktoré bude z tohto dôvodu odmietnuté, nie je možné nijako dodatočne započítať, reklamovať ani inak kompenzovať alebo uznať ako platný hlas.

Poradie víťazov určí počet získaných hlasov za projekt usporiadných zostupne (od najvyššieho počtu hlasov po najnižší). Výhru získava projekt, ktorý sa umiestni na 1. mieste. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o konečnom poradí žrebovanie.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na stránke vymaľujte svoju komunitu. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 10 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na dátume a spôsobe odovzdania a realizácie výhry.

Ochrana osobných údajov
Poskytnuté osobné údaje budú použité len na zabezpečenie doručenia výhry, nebudú ukladané do žiadnych informačných systémov Orgaznizátora a nebudú použité na žiadne iné účely.
Na stránke vymaľujte svoju komunitu bude zverejené iba meno a priezvisko výhercu a víťazný projekt.

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto Štatútom, porozumel mu a súhlasí s ním.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Akékoľvek zmeny pravidiel súťaže nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia tohto štatútu.

V Bratislave, dňa 15.3.2023