Štatút spotrebiteľskej súťaže na Facebooku

Súťaž o vecné výhry - produkty Annie Sloan.

Štatút spotrebiteľskej súťaže na Facebooku (ďalej len Štatút) upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: NaVidieku.sk s.r.o.
Sídlo: Kadnárova 62, 831 53 Bratislava
IČO: 47700203

Zapís v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sro, Vložka číslo: 97909/B zo dňa 12.3.2014

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 22.2.2021 do 25.2.2021. V tomto termíne je možné zapojiť sa do súťaže. Komentáre zadané po 25.2.2021 nebudú zaradené do žrebovania. Víťaza vyžrebujeme 26.2.2021

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby (ďalej ako „FO“) spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu staršie ako 16 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej ako "súťažiaci“ alebo „účastník súťaže"), ktoré splnia podmienky stanovené štatútom súťaže a ktoré sa do súťaže zapoja na facebookovej stránke Annie Sloan Slovensko prostredníctvom obsahu, ktorý pridá organizátor na svoj profil.

Súťaže sa nemajú právo zúčastniť FO, ktoré sú zamestnancami organizátora a ostatní predajcovia značky Annie Sloan na Slovensku a ich zamestnanci. Súťaže sa ďalej nemajú právo zúčastniť blízke osoby (§116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) osôb uvedených v predchádzajúcej vete.

Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uviedol v komentári k príspevku informáciu, štýl ktorého predajcu produktov Annie Sloan na Slovensku sa mu najviac páči. Komentár je potrebné uviesť k originálnemu príspevku k súťaži na oficiálnej FB stránke Annie Sloan

Výhra
Výhrou v súťaži je sada produktov Annie Sloan Chalk Paint v celkovej hodnote 26,40 € (1).

- šablóna Countryside Bird v hodnote 13,50 €
- šablónovací štetec v hodnote 12,90 €

(1) Za každé zdieľanie príspevku (v angličtine "share") o súťaži na časovej osi oprávneného účastníka súťaže na Facebook-u, bude hodnota výhry navýšená o 0,20 € (20 eurocentov) až do maximálnej celkovej hodnoty výhry 100 €. Celková maximálna hodnota navýšenia je 73,60 €.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na zapojenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov tak, že všetky platné komentáre vytlačíme a rozstriháme na jednotlivé komentáre. Následne z nich náhodne vylosujeme jedného výhercu.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke Annie Sloan Slovensko. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom správy na facebooku, prípadne emailom.
Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 10 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná kuriérskou spoločnosťou alebo poštou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov
Poskytnuté osobné údaje budú použité len na zabezpečenie doručenia výhry, nebudú ukladané do žiadnych informačných systémov Orgaznizátora a nebudú použité na žiadne iné účely.
Na facebookovej stránke Annie Sloan Slovensko bude zverejené iba meno a priezvisko výhercu.

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto Štatútom, porozumel mu a súhlasí s ním.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Akékoľvek zmeny pravidiel súťaže nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia tohto štatútu.

V Bratislave, dňa 22.2.2021